Години спілкування
 
Назва циклу Тема заняття
Природничий Ким бути?
Все на світі вміють руки
Я мрію стати бізнесменом
Улюблене дитя людства (про автомобілі)
Не голова, а комп'ютер
Пори року Ой весна, весна днем красна
Прийшло вже щедре літечко
Осінь щедра, осінь золота
В гостях у бабусі Зими
Години цікавих повідомлень Цілющі скарби землі
Сім чудес України
Що ти знаєш про повітря?
Цікаве про пустелю
Патріотичне виховання
Краєзнавство Знаємо його і знані будемо
Великий каменяр
Ти - наше диво калинове, кохана материнська мова!
Золота криниця мудрості
Ясне сонечко, рідна матінко
Цікавий світ рідної мови
Цікавий світ математики
Жарти з-під шкільної парти
Це цікаво знати
Наші улюблені герої з книжок
Українознавство Люблю тебе, мій краю
Довга дорога нашого народу
Українці - світові
Видатні постаті української історії
Геральдичний альбом України

Готуємось до тиждня дитячої книги
1. У письменника ювілей
2. Літературні портрети
3. Дочка Прометея
4. Скарбниця духу і добра
5. Тим, хто цінує книжку
6. Гра - мандрівка « У гості до правил поведінки»
7. Бесіда - діалог «Диво на ім'я книжка»

 

 


Короткий термінологічний словник
 Авторитарне ( лат. - autoritas - влада, вплив ) виховання - педагогічна концепція, яка передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи ініціативу і самостійність, А.в. перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої особистості, призводять до її нівелювання, виникнення конфронтації між педагогом і дітьми.
 
Авторська школа - експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого базується на розробленій автором чи авторським колективом педагогічній концепції. Термін запроваджено наприкінці 80-х років XX ст., однак у світовій педагогіці авторськими за суттю були навчальні заклади Й.Г.Песталлоцці, Ф.Фребеля, школи М.Монтессорі, Р. Штейнера, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін.
 
Базова освіта - суспільне необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, який передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, формування загальнокультурної основи її освіти, громадянського та професійного становлення.
 
Варіативний (jam, variatio — відмінність] компонент в освіті - навчальні програми, то обираються в межах освітньої програми навчально-виховного закладу.
 
Гуманізація (лат. humanus- людський, людяний) педагогічного процесу- концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на принципах гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини. Передбачає диференціацію та індивідуалізацію навчання й виховання на основі активізації творчого саморозвитку особистості.
 
Демократизація (грец. demokratia - народовладдя) педагогічного процесу -впровадження в педагогічну систему принципів демократії надання свободи творчості педагогу і більшої можливості вихованцям
 
Імперативний (лат. Imperativus - наказовий, владний] характер взаємин у педагогічній системі - характер взаємин між вихователем і вихованцем за мюделлю суб'єкт - об'єктної взаємодії) що передбачає точне і безперечне виконання дитиною всіх вимог дорослого, сліпе підкорення формальним нормам і правилам поведінки.
 
Інноваційна культура педагога - система освоєних особистістю педагогічних засобів, що забезпечують Інноваційний спосіб діяльності, системо утворюючим елементом якої є цінності Інноваційного плану. І.к.п. виконує раціонально-праксіологічну, організаційно-впорядковуючу, описово-пояснювальну, прогностику-управлінську, евристико-пізнавальну і комунікативно-трансляційну функції.
 
Комбінаторні (лат. Combino - з'єдную, поєдную) нововведення -нововведення,-що передбачають нове конструктивне поєднання елементів відомих методик.
Моніторинг (лат. monitor - нагадуючий, наглядаючий) в освіті - постійне відстежування певного процесу в освіті з метою виявлення його відповідності бажаному результату або початковим припущенням. Елементами м.в.о. є форми поточної, проміжної і підсумкової атестації, складання графіків і звітів, проведення педагогічних рад, консиліумів тощо.
 
Новаторський педагогічний досвід - породжена радикально новою педагогічною ідеєю навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність.
 
Освітня парадигма (грец. paradeigma - приклад, зразок) - сукупність прийнятих науковим педагогічним співтовариством теоретичних, методологічних та інших установок на кожному етапі розвитку педагогіки, якими керуються як зразком (моделлю, стандартом) при розв'язанні педагогічних проблем.
 
Педагог-фасилітатор (англ. facilitate - педагог, який працює в системі особистісно-орієнованої (гуманістичної педагогіки) і в роботі з дітьми сповідує відкритість, власним думкам,, переживанням, заохоченням, довіру як вираження внутрішньої особистісної впевненості і в можливостях і в здібностях вихованців, {(емфатичне розуміння» (бачення поведінки вихованця, його реакцій, дій, навичок). Поняття запровадив К.Роджерс.
 
Релаксопедія - (лат. relaxafio - зменшення напруження, ослаблення, і грец. reideia -виховання, навчання, освіта, культура) - використання, сугестії (навіювання) в процесі навчання і виховання.
 
Сенсорна (лат. sеnsоrіит - орган чуттів, від sensus - відчуття) культура - культура органів чуття. В педагогічній технології М. Монтессорі є основою розумового і духовного життя людини.
 
Таксонамійний підхід до цілей навчання - спосіб клисафікації цілей навчання, згідно з яким цілі формулюють на кількох рівнях, причому кожний наступний пов'язаний з послідовною деталізацією і конкретизацією цілей попереднього рівня.
 
Фрустрація (лат. frustratio - обман, марні сподівання) - психічний стан, викликаний об'єктивно неподоланними (або такими, що так сприймаються суб'єктом) труднощами у розв'язанні значущих для людини завдань.
 
Шкільний кооператив - об'єднання дітей і дорослих у педагогічній системі С. Френе задля спільного використання знарядь праці, спільного прийняття рішень і спільної відповідальності.
 
Якість освіти - рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного Розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей; Рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам Освітнього процесу навчально-виховним закладом. (Подано за І.М. Дичківською: Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.-К.: Академвидав,.2004-352 а (Альма-матер).